C语言实验——图形输出(字符常量练习)

Time Limit: 1000 ms Memory Limit: 65536 KiB

Problem Description

用基本输出语句打印以下图形:
#
##
###
####
#####
######

Input

本题目没有输入数据

Output

输出图形由6行组成,第1行有1个#号,第i行有连续的i个#号:
#
##
###
####
#####
######

Sample Input


				

Sample Output

#
##
###
####
#####
######

Hint

Source