C语言实验——各位数字之和排序

Time Limit: 1000 ms Memory Limit: 65536 KiB

Problem Description

给定n个正整数,根据各位数字之和从小到大进行排序。

Input

输入数据有多组,每组数据占一行,每行的第一个数正整数n,表示整数个数,后面接n个正整数。当n为0时,不作任何处理,输入结束。n<=10

Output

输出每组排序的结果。

Sample Input

3 230 59 110
5 199 220 108 235 120
0

Sample Output

110 230 59
120 220 108 235 199

Hint

Source