F--子串位置

Time Limit: 1000 ms Memory Limit: 65536 KiB

Problem Description

给出两串数字A[ ],B[ ],如果B是A的子串,那么输出B在A中第一次出现的位置,否则输出-1。
 

Input

 第一行,输入一个T,表明后面有几组数据。每组数据的第一行,输入两个数N、M (1 <= N <= 1000000, 1 <= M <= 10000),N表示第一行数字的个数,M表示第二行数字的个数。接下来两行,分别输入A数列和B数列。

Output

 输出只有一行。如果数列B在数列A中出现过,输出数列B在数列A中第一次出现的位置,如果没有出现过,输出-1。

Sample Input

2
13 5
1 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2
1 2 3 1 3
13 5
1 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2
1 2 3 2 1

Sample Output

6 10
-1

Hint

 

Source

zmx