C语言实验——从大到小输出a、b、c(选择结构)

Time Limit: 1000 ms Memory Limit: 65536 KiB

Problem Description

从键盘输入三个整数a、b、c,要求将输出的数据按从大到小排序后输出。

Input

从键盘上输入三个整数a、b、c,每个整数之间用空格分开。

Output

从大到小顺序输出a、b、c的值。

Sample Input

4 3 5

Sample Output

5 4 3

Hint

Source