A-B

Time Limit: 1000 ms Memory Limit: 65536 KiB

Problem Description

每读入两个整数,输出其差。

Input

输入数据含有不超过50个的整数对,每个整数和每对整数的运算结果都不会超过±2^31。

Output

对于每次读入的一对整数,输出前者减去后者的差。每个结果应以回车结束。

Sample Input

1 3
5 7

Sample Output

-2
-2

Hint

 

Source