Angry high math-Ski Adventure

Time Limit: 1000 ms Memory Limit: 65536 KiB

Problem Description

终于下雪了,小红看到雪以后决定和好朋友一起去操场,但无奈道路太滑,所以大家手拉手的一起去操场,小红想知道大家不都滑倒的可能是多少。

Input

 多组输入,先输入一个整数n( 1 < = n < = 100 ),接下来一行有n个数,表示每一个人滑倒的可能性( 0 < = p < = 1 )

 

Output

输出有人不滑倒的可能性。保留六位小数。

 

Sample Input

1 0.5

Sample Output

0.500000

Hint

 

Source

LB