bLue的平行四边形

Time Limit: 1000 ms Memory Limit: 65536 KiB

Problem Description

bLue 的数学很渣,连平行四边形都不会画,他来求你帮他画一个,你能帮助他吗?

Input

输入数据有多组(数据组数不超过 65),到 EOF 结束。

对于每组数据,输入一行,包含两个用空格隔开的整数 a, b (3 <= a, b <= 10),分别代表平行四边形上下两边的长度和左右斜边的长度(星号的个数)。

Output

对于每组数据,输出 bLue 的平行四边形(具体格式参见示例),每行末尾没有多余的空格。每组数据的末尾额外输出一行空行

Sample Input

4 5
6 4

Sample Output

  * * * *
  *   *
 *   *
 *   *
* * * *

  * * * * * *
 *     *
 *     *
* * * * * *

Hint

仔细观察示例,找出数量关系即可。对于平行四边形的上下两边,相邻的星号之间有一个空格。

Source

bLue